تجزیه همبستگی های مشاهده شده در لیزرل

تجزیه همبستگی های مشاهده شده در لیزرل آشنایی با نرم افزارLisrel تیم تحلیلی یونی تحلیل در نظر دارد، مباحث پرکاربرد در نرم افزار lisrel را به زبانی ساده و قبل فهم برای متقاضیان گرامی آموزش دهد. تمامی مطالب قرار داده شده در سایت جهت آموزش این نرم افزار به زبان ساده است. در ادامه توضیحات به تجزیه همبستگی های مشاهده شده میپردازیم . لیزرل چیست ؟ آنالیز ساختار کوواریانس یا مدل های لیزرل برای اولین بار توسط باک (Bock) و…

ادامه مطلب

اصول اساسی تحلیل مسیر

اصول اساسی تحلیل مسیر نرم افزار ليزرل چیست؟ لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدل­های معادلات ساختاری طراحی و از سوی “شرکت بین المللی نرم افزار علمی” به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه­گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس­ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تأییدی و…

ادامه مطلب

قراردادهای مربوط به رسم نمودار مسیر

قراردادهای مربوط به رسم نمودار مسیر برای نمودار های مسیر،قواعدی وجود دارد که تضمین می‌کند هر نمودار معرف دقیق مدلی است که به گونه کامل واریانس ها و کوواریانس های همه متغیرها را،اعم از آشکار و مکنون، توجیه می‌کند. اگر متغیرهای تصادفی با معادلات خطی با هم ارتباط داشته باشند،در این صورت متغیرهای درون‌زا دارای واریانس ها و کوواریانس هایی می باشند که توابع ثابت و متغیر ها بر روی آنها برگشت داده میشود.  بنابراین یک راه برای اطمینان یافتن…

ادامه مطلب

تحلیل مسیر

تحلیل مسیر تحلیل مسیر که برای نخستین بار از سوی سوول رایت (۱۹۳۴) توسعه یافت گسترش روش های رگرسیون و،در حقیقت،کاربرد رگرسیون چند متغیری در ارتباط با تدوین بارز مدل های علّی است. هدف آن به دست دادن برآوردهای کمی روابط علّی به این مجموعه ای از متغیر هاست. روابط بین متغیرها در یک جهت جریان می یابد و به عنوان مسیرهای متمایزی در نظر گرفته می‌شود. مفاهیم تحلیل مسیر در بهترین صورت از طریق ویژگی عمده آن یعنی نمودار…

ادامه مطلب

داده های کامل یا کاربرد مناسب داده های ناکافی

داده های کامل یا کاربرد مناسب داده های کامل یا کاربرد مناسب داده های ناکافی چنانچه برای تحلیل ، از داده های ورودی خام استفاده شود ، این داده ها باید کامل و بدون مقادیر گمشده باشند . برای کار با داده های ناکامل ، چندین راه حل پیش تجربی وجود دارد. حذف لیستی که در آن همه نمره های مربوط به داده های گمشده حذف میشود و حذف زوجی که در آن همبستگی های دو متغیری و فقط برای…

ادامه مطلب

حجم منطقی گروه نمونه در معادلات ساختاری

حجم منطقی گروه نمونه در معادلات حجم منطقی گروه نمونه بر پایه پیشنهاد جیمز استیونس در نظر گرفتن پانزده مورد برای هر متغیر پیش بین در تحلیل رگرسیون چندگانه با روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد، یک قاعده سرانگشتی خوب به شمار می آید. چون SEM در برخی جنبه ها کاملا مرتبط با رگرسیون چند متغیری است ، تعداد 15 مورد به ازای هر متغیر اندازه گیری شده در SEM غیر منطقی نیست. بنتلر و چو (1988) یادآوری میکنند که پژوهشگران…

ادامه مطلب

پایه های مدل یابی معادلات ساختاری

پایه های مدل یابی معادلات ساختاری پایه های مدل یابی معادلات ساختاری مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خط کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیر های مشاهده شده و…

ادامه مطلب

موارد استفاده مدل يابي معادلات ساختاري

موارد استفاده مدل يابي معادلات ساختاري مدل يابي معادلات ساختاري را مي توان در جهت مقاصد پژوهشي ذيل به کار برد: 1- مدل يابي علي يا تحليل مسير: پارامترهاي حاصل از تحليل رگرسيون دست کم در سه موقعيت اساسي زير نمي تواند اطلاعات لازم را فراهم آورد: وقتي متغيرهاي مشاهده شده حاوي خطاهاي اندازه گيري و بين متغيرهاي واقعي روابط جالب و بدون تورش وجود داشته باشد. وقتي بين متغيرهاي مشاهده شده روابط درهم تنيده جريان علي وجود داشته باشد….

ادامه مطلب