اجرای مقدماتی مدل

اجرای مقدماتی مدل اجرای مقدماتی مدل بسیاری از برنامه های نرم افزار  SEM از جمله (Lisrel)،ماتریس همبستگی یا کوواریانس داده‌ها را می‌پذیرند. بدین معنا که شما می توانید این ماتریس ها را با استفاده از نرم افزار دیگری مانند(spss) محاسبه و سپس آنها را درlisrel یا برنامه دیگری از نرم افزارsem وارد کنید. با این حال،روشی که برای تحلیل ترجیح داده می شود،استفاده از داده های ورودی خام است. بدین معنا که پژوهشگر، پایگاه داده ها را که مثلاً درspss…

ادامه مطلب

متغیر های ابزاری (IV) و کمترین مجذورات دو مرحله ای (TSLS)

متغیر های ابزاری (IV) متغیر های ابزاریIV )  ( کمترین مجذورات دو مرحله ای(TSLS) مقصود این دو روش برآورد پارامترهای آزاد و محدود شده مدل از روی ماتریس کواریانس گروه نمونه S است. البته گزینه برجسته را نیز می‌توان با این روشهای برآورد به کار برد. روش های برآورد WLS,ML,GLS,ULS و DWLS به‌ گونه کلی ، متکی بر شیوه از سرگیری (تکرار شونده) هستند و به منظور شعبه محاسبه و برآورد در همه پارامترهای آزاد مستقل نیاز به تقریب های…

ادامه مطلب

گزینه برجسته (RO)

گزینه برجسته (RO) آشنایی با نرم افزارLisrel تیم تحلیلی یونی تحلیل در نظر دارد، مباحث پرکاربرد در نرم افزار lisrel را به زبانی ساده و قبل فهم برای متقاضیان گرامی آموزش دهد. تمامی مطالب قرار داده شده در سایت جهت آموزش این نرم افزار به زبان ساده است. در ادامه توضیحات به گزینه برجسته (RO) میپردازیم . ليزرل: نرم افزاري براي مدل سازي معادلات ساختاري به نکاتی مهم و توضیحی در خصوص نرم افزار لیزرل اشاره می شود: ليزل Lisrel…

ادامه مطلب

مسئله همانندی مدل

مسئله همانندی مدل مسئله همانندی مدل   عمل تدوین مدل باید مسئله (( همانندی)) را نیز در نظر بگیرد. همانندی،در حالی که در مدل یابی ساختاری بسیار حائز اهمیت است،مفهومی نیست که درک آن ساده باشد. برنامه SEM برای آنکه بتواند مجموعه دقیقی از نتایج را به دست دهد،نیاز به شمار کافی همبستگی یا کوواریانس های معلوم به‌عنوان درونداد دارد. همانندی با مطابقت بین اطلاعاتی که باید برآورده شود (یعنی پارامترهای آزاد) و اطلاعاتی که از روی آن باید برابر…

ادامه مطلب

مفروضه های آماری مدل LISREL

مفروضه های آماری مدل LISREL مفروضه های آماری مدل LISREL مفروضه آماری اساسی تحلیل لیزرل آن است که کمیت های تصادفی در ون مدل به شکل اعضای خانواده توزیع های بیضی شکل ( که برجسته ترین عضو آن توزیع چندمتغیری نرمال است) توزیع می شود. وقتی فرض نرمال بودن چند متغیری برقرار باشد روش بیشینه احتمال برآورد مجهولات مدل قابل توجیه است ( و معمولاً ترجیح داده می شود ). وقتی شرایط برآورد بیشینه احتمال برقرار نیابد مثل موقعی که…

ادامه مطلب

تجزیه همبستگی های مشاهده شده در لیزرل

تجزیه همبستگی های مشاهده شده در لیزرل آشنایی با نرم افزارLisrel تیم تحلیلی یونی تحلیل در نظر دارد، مباحث پرکاربرد در نرم افزار lisrel را به زبانی ساده و قبل فهم برای متقاضیان گرامی آموزش دهد. تمامی مطالب قرار داده شده در سایت جهت آموزش این نرم افزار به زبان ساده است. در ادامه توضیحات به تجزیه همبستگی های مشاهده شده میپردازیم . لیزرل چیست ؟ آنالیز ساختار کوواریانس یا مدل های لیزرل برای اولین بار توسط باک (Bock) و…

ادامه مطلب