تجزیه همبستگی های مشاهده شده در لیزرل

تجزیه همبستگی های مشاهده شده در لیزرل آشنایی با نرم افزارLisrel تیم تحلیلی یونی تحلیل در نظر دارد، مباحث پرکاربرد در نرم افزار lisrel را به زبانی ساده و قبل فهم برای متقاضیان گرامی آموزش دهد. تمامی مطالب قرار داده شده در سایت جهت آموزش این نرم افزار به زبان ساده است. در ادامه توضیحات به تجزیه همبستگی های مشاهده شده میپردازیم . لیزرل چیست ؟ آنالیز ساختار کوواریانس یا مدل های لیزرل برای اولین بار توسط باک (Bock) و…

ادامه مطلب