آزمون های نیکویی برازش

آزمون های نیکویی برازش همانطور که از نام آنها برمی‌آید، آزمونهای نیکویی برازش برای تعیین این موضوع بکار برده می شوند که آیا یک توزیع خاص به خوبی برازش داده شده است یا نه. محاسبه آماره‌های نیکویی برازش همچنین به کمک می‌کند تا توزیعهای فیت شده را بر حسب آنکه چقدر خوب با داده‌ها برازش دارند رتبه‌بندی کرد.  آزمونهای نیکویی برازش که بیشتر از همه مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل:  Kolmogorov-Smirinov ، و  Anderson-Darlingchi squareهستند.  منطق بکار بردن این آزمونها…

ادامه مطلب

طرح اندازه های تکراری در SPSS

طرح اندازه های تکراری در SPSS اندازه های تکراری، عبارتند از اندازه های یک متغیر مشخص، برای هر مورد، در چند وضعیت مختلف، طرحی که به بررسی این اندازه‌ها می‌پردازد به « طرح اندازه های تکراری » معروف است. این طرح حالت تعمیم یافته آزمون مقایسه زوجی است، با این تفاوت که در آزمون مقایسه زوجی یک گروه در دو وضعیت مقایسه می‌شود ولی در طرح اندازه های تکراری یک گروه در دو یا چند وضعیت مقایسه می‌شوند. برای مثال…

ادامه مطلب

تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر

تحلیل واریانس با اندازه گیری اندازه های تکراری، عبارتند از اندازه های یک متغیر مشخص، برای هر مورد، در چند وضعیت مختلف، طرحی که به بررسی این اندازه‌ها می‌پردازد به « طرح اندازه های تکراری » معروف است. این طرح حالت تعمیم یافته آزمون مقایسه زوجی است، با این تفاوت که در آزمون مقایسه زوجی یک گروه در دو وضعیت مقایسه می‌شود ولی در طرح اندازه های تکراری یک گروه در دو یا چند وضعیت مقایسه می‌شوند. برای مثال مقایسه…

ادامه مطلب

تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری

تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس ممکن است بپرسید آیا می توانیم از تحلیل کوواریانس چند متغیری و تحلیل واریانس چند متغیری استفاده کنم؟ تحلیل کوواریانس (آنکووا)، تحلیل واریانس چند متغیری ( مانوا ) و تحلیل کووارایانس چند متغیری ( مانکووا ) و تحلیل جایگزین های آزمون t و تحلیل واریانس هستند. تحلیل کوواریانس چند متغیری ، نوعی تحلیل واریانس است که در آن، تاثیر آماری یک یا چند متغیر (که متغیر کمکی نامیده می شوند) بر متغیر وابسته حذف می…

ادامه مطلب

آزمون فرض آماری در spss

آزمون فرض آماری در spss در این آموزش به آزمون فرض آماری در SPSS پرداخته ایم که شامل موارد زیر است : مقدمه فرض صفر و فرض مقابل سطح معنی داری و خطاهای آماری توزیع نمونه گیری آمارهآزمون فرض یک طرفه و دو طرفه مراحل کلی آزمون فرض آماری ماهیت P-Value آزمون آماری برای میانگین جامعه – آزمون t تک نمونه ای آزمون آماری برای نسبت جامعه – آزمون دو جمله ای آزمون اختلاف میانگین ها برای دو جامعه مستقل…

ادامه مطلب

تحلیل واریانس چند متغیری مانوا و مفروضه های آن

تحلیل واریانس چند متغیری مانوا برای مقایسه میانگین اثرات یک یا چند متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابسته براساس طرح های آزمایشی مختلف، روش های آماری متعددی مانند آزمون t و آزمون تحلیل واریانس تک متغیری ANOVA بکار گرفته می شود. اما در حالتی که بیش از یک متغیر وابسته مد نظر قرار دارد، با توجه به وابستگی بین متغیرهای وابسته از روش های تحلیل چند متغیره استفاده می شود. در طرح تحلیل واریانس چند متغیری دو یا چند متغیر وابسته…

ادامه مطلب

آموزش رگرسیون خطی در SPSS

آموزش رگرسیون خطی در SPSS تحلیل رگرسیون خطی در SPSS یکی از پیچیده‌ترین و پرکاربردترین تحلیل‌ها در رشته‌های مختلف است. تقریباً در تمامی کتاب‌ها و متون مربوط به آموزش SPSS این تحلیل توضیح داده شده است اما آموزش برخی نکات غیرضروری سبب سردرگمی دانشجویان و پژوهشگران می‌گردد. در این آموزش به صورت بسیار ساده و کامل این تحلیل و چگونگی گزارش آن در مقالات و پایان نامه‌ها را به شما توضیح خواهیم داد. با ایران تحقیق همراه باشد. تحلیل رگرسیون…

ادامه مطلب

آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون (آزمون آماری ناپارامتری مقایسه دو گروه وابسته) زمانی که در یک تحقیق هدف مقایسه یک متغیر در دو وضعیت متفاوت باشد و در صورت عدم برقراری فرض نرمال بودن نمونه می توان از آزمون های ناپارامتری مانند آزمون علامت، آزمون ویلکاکسون و آزمون مک نیمار برای مقایسه دو گروه وابسته استفاده نمود.در این مطلب به معرفی آزمون ویلکاکسون پرداخته می شود.در آزمون ویلکاکسون نیز مانند آزمون علامت الزامی در مورد نوع توزیع متغیر مورد نظر وجود ندارد اما…

ادامه مطلب

آزمون علامت یا نشانه در نرم افزار spss

آزمون علامت یا نشانه این آزمون معادل ناپارامتری آزمون تی زوجی است به این ترتیب برای انجام آن نیازی به پیش شرط توزیع نرمال برای مشاهدات نیست. در آزمون نشانه نیز مانند آزمون تی زوجی، بر روی پاسخگویان ثابتی روش مشخصی (تجویز دارو یا آموزش) اعمال می شود و سپس اختلاف نمرات پاسخگویان قبل و بعد از اعمال این روش با یکدیگر مقایسه می شود. نوع متغیر در این آزمون معمولاً ترتیبی، حجم نمونه کوچک و توزیع مشاهدات عموماً چوله…

ادامه مطلب

آزمون علامت

آزمون علامت آزمون علامت، متعلق به گروه روش‌های استنباط آماری ناپارامتری است و برای تشخیص اختلاف بین زوج‌ مشاهدات مناسب است. برای مثال می‌توان وضعیت تغییر وزن افراد را براساس این آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به این ترتیب آماره آزمون علامت براساس افزایش، کاهش یا ثابت بودن وزن افراد محاسبه می‌شود. فرض کنید وزن افراد قبل از انجام رژیم درمانی در متغیر X ثبت شده است. وزن همین اشخاص بعد از انجام رژیم درمانی نیز در متغیر…

ادامه مطلب