نمونه کار

نوع پروژه

مقطع تحصیلی پروژه

موضوع پروژه

آزمون های استفاده شده در پروژه

پایان نامه

کارشناسی ارشد

اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر رفتار اجتماعی و اضطراب در کودکان 8 الی 10 ساله

 

آزمون شاپیروویلکنز(نرمال بودن)-تحلیل کوواریانس- آزمون تی مستقل

پایان نامه

کارشناسی ارشد

مدل ساختاری تاثیر چابکی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش

آزمون کالموگروف(نرمال بودن)- آزمون همبستگی پیرسون- مدل سازی معادلات ساختاری با لیزرل

پایان نامه

دکتری

مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان، خرد، تفکر منطقی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پرخاشگر

آزمون شاپیروویلکنز(نرمال بودن)-تحلیل کوواریانس چند متغیره- تحليل کوواریانس تک متغيری(آنکووا)

پایان نامه

کارشناسی ارشد

تبیین رابطه رهبری هوشمند بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی سرمایه های فکری

 

آزمون کالموگروف(نرمال بودن)- آزمون همبستگی پیرسون- مدل سازی معادلات ساختاری با لیزرل

پایان نامه

کارشناسی ارشد

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و جامعه پذیری سازمانی در بانک ها

 

آزمون کالموگروف(نرمال بودن)- آزمون همبستگی پیرسون-آزمون رگرسیون-آزمون تی مستقل-تحلیل واریانس

پایان نامه

دکتری

ارتباط تغذیه شیر مادر با پوسیدگی زودرس کودکان کمتر از 5 سال

آزمون شاپیروویلکنز(نرمال بودن)-آزمون تی مستقل- تحلیل واریانس-آزمون رگرسیون خطی

پایان نامه

کارشناسی ارشد

بررسی رابطه اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با میزان کارآفرینی دبیران دبیرستان های دوره دوم

آزمون کالموگروف(نرمال بودن)-آزمون تی مستقل- آزمون هبستگی پیرسون-تحلیل واریانس

پایان نامه

دکتری

مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی روانشناختی، همجوشی شناختی و خوددلسوزي افراد مبتلا به پرفشاري خون

 

آزمون شاپیروویلکنز(نرمال بودن)-تحلیل کوواریانس چند متغیره- تحليل کوواریانس تک متغيری(آنکووا)-آزمون فریدمن

پایان نامه

دکتری

مطالعه یادگیری سازمانی و رابطه ان با سلامت سازمانی در شعب بانک تجارت

تحلیل عاملی اکتشافی- مدل سازی معادلات ساختاری با لیزرل

پایان نامه

کارشناسی ارشد

بررسی رابطه بین ابعادخانواده  و کیفیت زندگی با هیجانات تحصیلی دانش آموزان متوسطه تحت پوشش کمیته امداد

آزمون کالموگروف(نرمال بودن)- آزمون همبستگی پیرسون-آزمون رگرسیون

پایان نامه

کارشناسی ارشد

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر  پذیرش و تعهد(act )و واقعیت درمانی بر انعطاف پذیری روان شناختی ، بهزیستی روانی و امیدواری مادران دارای کودکان اوتیسم

 

آزمون شاپیروویلکنز(نرمال بودن)-تحلیل کوواریانس چند متغیره-آزمون تی مستقل

پایان نامه

کارشناسی ارشد

بررسی تأثیر فناوری شناسایی مبتنی بر فرکانس رادیویی(  ( RFIDبر کیفیت مراقبت بهداشتی

آزمون کالموگروف(نرمال بودن)- آزمون همبستگی پیرسون- مدل سازی معادلات ساختاری با ایموس

پایان نامه

دکتری

رابطه بین مدیریت استعداد با فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه

آزمون کالموگروف(نرمال بودن)- آزمون همبستگی پیرسون-آزمون رگرسیون چندگانه-آزمون رتبه بندی فریدمن-آزمون تی مستقل-تحلیل واریانس

پایان نامه

کارشناسی ارشد

ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه

آزمون کالموگروف(نرمال بودن)-آزمون تی تک نمونه ای- آزمون هبستگی پیرسون

پایان نامه

کارشناسی ارشد

بررسی اثرات چرخش شغلی بر رضایتمندی و توانمند سازی کارکنان در بانک پارسیان

 

آزمون کالموگروف(نرمال بودن)- آزمون همبستگی پیرسون- مدل سازی معادلات ساختاری با لیزرل

پایان نامه

دکتری

تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری و متادون درمان در کاهش مصرف مواد معتادین به مواد مخدر سنتی

آزمون شاپیروویلکنز(نرمال بودن)-تحلیل کوواریانس چند متغیره-آزمون تی مستقل

پایان نامه

کارشناسی ارشد

نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذيري اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد  تجاري- صنعتي

آزمون کالموگروف(نرمال بودن)- آزمون همبستگی-  پیرسون- مدل سازی معادلات ساختاری با لیزرل

پایان نامه

کارشناسی ارشد

تعیین توانمندسازهای هوش تجاری در مدیریت ریسک زنجیره تامین
با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری- رویکرد PL

آزمون کالموگروف(نرمال بودن)- آزمون همبستگی-  پیرسون- مدل سازی معادلات ساختاری با پی ال اس

پایان نامه

کارشناسی ارشد

تعیین اثر بخشی درمان سیستمی رفتاری بر عملکرد و رضایت جنسی معتادان در حال ترک  با متادون

آزمون شاپیروویلکنز(نرمال بودن)-تحلیل کوواریانس چند تک متغیره-آزمون تی مستقل